Aphrodite GolfCup

De gesponsorde clubwedstrijd om de Aphrodite Golfcup

Privacy beleid

Privacy beleid

Choice Travel, als organisator van de Aphrodite Cup, hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Choice Travel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Choice Travel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Choice Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde voor je boeking;
 • Communicatie over de opdracht van de boeking met onze leveranciers (gegevens die nodig zijn voor de reservering bij de accommodatie, autohuur, vluchten, etc);
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen (boekings)opdracht voor je reis;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Choice Travel de volgende persoonsgegevens van je vragen (als deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de reisovereenkomst):

 • Voornaam of voornamen zoals die in het paspoort zijn vermeld;
 • Roepnaam;
 • Achternaam zoals die in het paspoort is vermeld;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit*;
 • Adres (straat en huisnummer);
 • Postcode, woonplaats en land;
 • Telefoonnummer (privé, mobiel, extra);
 • E-mailadres;
 • Thuisblijversinformatie (contactpersoon en telefoonnummer);
 • Geslacht;
 • Gegevens van je pas van een luchtvaartmaatschappij (Frequent Flyer);
 • Speciale maaltijd en/of dieet voor de vlucht of tijdens de reis*;
 • Gegevens over mobiliteit (zoals het gebruik van een rolstoel)*;
 • Interesses in welk soort reizen je graag maakt;
 • Verzekeringen (reis en/of annulering) welke je hebt afgesloten

Jouw persoonsgegevens worden door Choice Travel opgeslagen in ons administratiesysteem ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) van je boekingsopdracht(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

* Deze gegevens betreffende bijzondere gegevens. Choice Travel hanteert het principe van Privacy by Default; bij het boeken van diverse reisdiensten zijn soms bijzondere persoonsgegevens noodzakelijk, Choice Travel zal je om toestemming vragen voor het verwerken van persoonsgegevens.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Gegevens van leveranciers worden door Choice Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Informatie over de leveranciers op de portal voor onze franchisenemers;
 • Gegevens van de website plus inloggegevens als van toepassing;
 • Facturatiegegevens en boekingsvoorwaarden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen contract;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Choice Travel de volgende (persoons)gegevens vragen:

 • Algemene informatie over de leverancier en logo;
 • Overeengekomen voorwaarden waaronder reizen kunnen worden geboekt (inclusief betalings- en boekingsvoorwaarden);
 • Boekingssite, plus inloggegevens voor de desbetreffende site;
 • Adresgegevens (straat, huisnummer en woonplaats);
 • Telefoonnummers (algemeen en noodnummer);
 • E-mailadres;
 • Contactpersonen (roepnaam en achternaam, functie, telefoonnummer(s) en e-mailadres).

Deze (persoons)gegevens worden door Choice Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het contract en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Choice Travel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Choice Travel de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Choice Travel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Choice Travel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Choice Travel van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Choice Travel
Constantijndreef 5
3947PC Langbroek

info@choicetravel.nl

06-24103883